<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid]
rwgu tofI mhlw 4 Gru 1 ]
hir ibnu rih n skY mnu myrw ]
myry pRIqm pRwn hir pRBu guru myly bhuir n Bvjil Pyrw ]1]
rhwau ]
myrY hIArY loc lgI pRB kyrI hir nYnhu hir pRBu hyrw ]
siqguir dieAwl hir nwmu idRVwieAw hir pwDru hir pRB kyrw ]1]
hir rMgI hir nwmu pRB pwieAw hir goivMd hir pRB kyrw ]
hir ihrdY min qin mITw lwgw muiK msqik Bwgu cMgyrw ]2]
loB ivkwr ijnw mnu lwgw hir ivsirAw purKu cMgyrw ]
Eie mnmuK mUV AigAwnI khIAih iqn msqik Bwgu mMdyrw ]3]
ibbyk buiD siqgur qy pweI gur igAwnu gurU pRB kyrw ]
jn nwnk nwmu gurU qy pwieAw Duir msqik Bwgu ilKyrw ]4]1]