iqlµg mhlw 4 ]
hir kIAw kQw khwxIAw guir mIiq suxweIAw ]
bilhwrI gur Awpxy gur kau bil jweIAw ]1]
Awie imlu gurisK Awie imlu qU myry gurU ky ipAwry ]
rhwau ]
hir ky gux hir Bwvdy sy gurU qy pwey ]
ijn gur kw Bwxw mMinAw iqn Guim Guim jwey ]2]
ijn siqguru ipAwrw dyiKAw iqn kau hau vwrI ]
ijn gur kI kIqI cwkrI iqn sd bilhwrI ]3]
hir hir qyrw nwmu hY duK mytxhwrw ]
gur syvw qy pweIAY gurmuiK insqwrw ]4]
jo hir nwmu iDAwiedy qy jn prvwnw ]
iqn ivthu nwnku vwirAw sdw sdw kurbwnw ]5]
sw hir qyrI ausqiq hY jo hir pRB BwvY ]
jo gurmuiK ipAwrw syvdy iqn hir Plu pwvY ]6]
ijnw hir syqI iprhVI iqnw jIA pRB nwly ]
Eie jip jip ipAwrw jIvdy hir nwmu smwly ]7]
ijn gurmuiK ipAwrw syivAw iqn kau Guim jwieAw ]
Eie Awip Cuty prvwr isau sBu jgqu CfwieAw ]8]
guir ipAwrY hir syivAw guru DMnu guru DMno ]
guir hir mwrgu disAw gur puMnu vf puMno ]9]
jo gurisK guru syvdy sy puMn prwxI ]
jnu nwnku iqn kau vwirAw sdw sdw kurbwxI ]10]
gurmuiK sKI shylIAw sy Awip hir BweIAw ]
hir drgh pYnweIAw hir Awip gil lweIAw ]11]
jo gurmuiK nwmu iDAwiedy iqn drsnu dIjY ]
hm iqn ky crx pKwldy DUiV Goil Goil pIjY ]12]
pwn supwrI KwqIAw muiK bIVIAw lweIAw ]
hir hir kdy n cyiqE jim pkiV clweIAw ]13]
ijn hir nwmw hir cyiqAw ihrdY auir Dwry ]
iqn jmu nyiV n AwveI gurisK gur ipAwry ]14]
hir kw nwmu inDwnu hY koeI gurmuiK jwxY ]
nwnk ijn siqguru ByitAw rMig rlIAw mwxY ]15]
siqguru dwqw AwKIAY quis kry pswE ]
hau gur ivthu sd vwirAw ijin idqVw nwE ]16]
so DMnu gurU swbwis hY hir dyie snyhw ]
hau vyiK vyiK gurU ivgisAw gur siqgur dyhw ]17]
gur rsnw AMimRqu boldI hir nwim suhwvI ]
ijn suix isKw guru mMinAw iqnw BuK sB jwvI ]18]
hir kw mwrgu AwKIAY khu ikqu ibiD jweIAY ]
hir hir qyrw nwmu hY hir Krcu lY jweIAY ]19]
ijn gurmuiK hir AwrwiDAw sy swh vf dwxy ]
hau siqgur kau sd vwirAw gur bcin smwxy ]20]
qU Twkuru qU swihbo qUhY myrw mIrw ]
quDu BwvY qyrI bMdgI qU guxI ghIrw ]21]
Awpy hir iek rMgu hY Awpy bhu rMgI ]
jo iqsu BwvY nwnkw sweI gl cMgI ]22]2]